• เบอร์ติดต่อ: 02988 3655 ต่อ 1230

Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปีการศึกษา 2553

คำอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาทางมนุษย์ศาสตร์  สังคมศาสตร์

SOHU0001 สังคมและกฎหมาย      3(3-0)
(Society and Law)
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ความหมาย ลักษณะและโครงสร้างของกฎหมาย ที่มา ประเภท และลำดับศักดิ์ของกฎหมาย ความสำคัญของกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม, กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพ หลักกฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรมและสัญญา หลักกฎหมายว่าด้วยทรัพย์ หลักกฎหมายว่าด้วยหนี้ หลักกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ขายฝาก จ้างทำของ จ้างแรงงาน หลักกฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ หลักกฎหมายว่าด้วยอาญา กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับโรงงาน กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

SOHU0002 สังคมกับเศรษฐกิจ       3(3-0)
(Society and Economics)
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค เศรษฐกิจและโครงสร้างของสังคม เศรษฐกิจและสมาชิกของสังคม เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนา-เศรษฐกิจในปัจจุบัน

SOHU0003 มนุษย์กับสังคม       3(3-0)
(Man and Society)
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี
สังคมมนุษย์ : การขัดเกลาทางสังคม การจัดระเบียบสังคม การควบคุมทางสังคม การจัดระเบียบสังคม การควบคุมทางสังคม กลุ่มสังคม การจัดช่วงชั้นทางสังคม สถาบันสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ลักษณะสังคมไทย สังคมในอนาคต มนุษย์กับการค้นหาความรู้ การสมัครงาน การเขียนโครงการ การประชุม ความเป็นผู้นำ การสื่อสารภายในหน่วยงาน การเพิ่มผลผลิตในองค์การ จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายที่ควรทราบ กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2540

SOHU0004 วิทยาศาสตร์กับสังคม      3(3-0)
(Science and Society)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
ประวัติการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมและสมาชิกของสังคม

SOHU0005 วิศวกรรมศาสตร์กับสังคม      3(3-0)
(Engineering and Society)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
ประวัติการพัฒนาและความหมายของวิศวกรรมศาสตร์ในแขนงต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและระบบวัดคุม วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอวกาศ วิศวกรรมดาวเทียม วิศวกรรมทางการเกษตร วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมพันธุกรรม เป็นต้น สมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรมระดับนานาชาติที่น่าสนใจ การแก้ปัญหาในเชิงวิศวกรรม การเรียนรู้และการสร้างกระบวนการทางความคิด กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ระบบมาตรฐานสากล (เช่น ISO 9000, ISO 14000 เป็นต้น) ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม สภาวิศวกร ความรู้เกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร

SOHU0006 คณิตศาสตร์กับสังคม      3(3-0)
(Mathematics and Society)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
ประวัติการพัฒนาทางคณิตศาสตร์ ยุคโบราณ ยุคเรอเนซอง และยุคปัจจุบัน การพัฒนาคณิตศาสตร์ทางแคลคูลัส การพัฒนาคณิตศาสตร์แบบคิดด้วยตัวเลข คณิตศาสตร์สำหรับระบบที่ไม่เป็นเชิงเส้น แคออส์ ผลกระทบของคณิตศาสตร์ต่อสังคม

SOHU0007 คอมพิวเตอร์กับสังคม      3(3-0)
(Computers and Society)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
ประวัติการพัฒนาของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ยุคเครื่องกล คอมพิวเตอร์ยุคอิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบของการใช้คอมพิวเตอร์ต่อสังคม เศรษฐกิจและการเมือง คอมพิวเตอร์กับสังคมในอนาคต

SOHU0008 สังคมกับการปกครอง      3(3-0)
(Society and Government)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
การอยู่ร่วมกันในสังคม โครงสร้างและข้อกำหนดของสังคม กฎและระเบียนในสังคม การปกครองสังคม ทฤษฎีต่างๆ ของการปกครอง ทฤษฎีการปกครอง และการปฏิบัติ ผลกระทบต่อสมาชิกของสังคม วิวัฒนาการของการปกครองไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2540

SOHU0009 จิตวิทยาทั่วไป       3(3-0)
(General Psychology)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
คำจำกัดความและประวัติของวิชาจิตวิทยา วิธีการของวิชาจิตวิทยา วิวัฒนาการและหลักการพันธุกรรม จิตวิทยากับการพัฒนาบุคลิก จิตวิทยากับการพัฒนาสรีระ กระบวนการรับความรู้สึก การรับรู้ หลักการกระตุ้นการเรียนรู้ การจำและการลืม หลักการของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความฉลาดและความสร้างสรรค์ จิตวิทยากับระบบสังคม การปรับความตั้งใจ

SOHU0010 ปรัชญาทั่วไป       3(3-0)
(General Philosophy)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานในแขนงที่สำคัญของปรัชญา เช่น อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ความพยายามของมนุษย์ในการแสวงหาความจริง และหลักเกณฑ์เพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีเหตุผล

SOHU0011 ชีวิตกับศาสนา       3(3-0)
(Life and Religions)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
ความเชื่อและพัฒนาการของศาสนาสำคัญในโลก ความแตกต่างระหว่างความเชื่อทางศาสนาต่างๆ อิทธิพลของศาสนาต่อสังคม เศรษฐกิจและการเมือง อิทธิพลของศาสนาต่อการดำรงชีวิต การพัฒนาด้านความเชื่อและจริยธรรม

SOHU0012 วัฒนธรรมไทย       3(3-0)
(Thai Culture)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
ความหมายของวัฒนธรรม วิวัฒนาการของวัฒนธรรมไทยตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน วัฒนธรรม วิถีชีวิตและค่านิยมของคนไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการเสริมสร้างบุคลิกภาพ อุปนิสัยและความเป็นอยู่ในสังคมไทย วัฒนธรรมไทยในชุมชนเมืองและท้องถิ่น วัฒนธรรมกับภาษา วัฒนธรรมกับความมั่นคงของชาติ

SOHU0013 อารยธรรมทั่วไป       3(3-0)
(General Civilization)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
กำเนิดของอารยธรรมต่างๆ ทั้งตะวันออกและตะวันตกในเชิงเปรียบเทียบกัน ทั้งทางด้านความคิด ความเชื่อ ศาสนา การเมือง การปกครอง และทางด้านเศรษฐกิจ เน้นถึงอารยธรรมตะวันตกในสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงปัจจุบัน และอารยธรรมตะวันออกในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึงปัจจุบัน

SOHU0014 แรงงานสัมพันธ์กับสังคม      3(3-0)
(Labor Relations and Society)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เศรษฐกิจและสังคม ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย สาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง บทบาทขององค์กรลูกจ้างและองค์กรนายจ้าง แนวทางส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดี การแรงงานและกระบวนการพิจารณาคดีแรงงาน กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม

SOHU0020 ตรรกวิทยา       3(3-0)
(Logic)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
ศึกษาขอบเขตของตรรกวิทยา เทอม ประโยคตรรก การอ้างเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัยหลักเกณฑ์และความสมเหตุสมผลในการอ้างเหตุผล การนิยามความหมาย ข้อบกพร่องในการอ้างเหตุผล วิเคราะห์การอ้างเหตุผลในภาษาที่ใช้ประจำวัน เพื่อให้รู้จักใช้และพิจารณาการใช้เหตุผลอย่างถูกต้อง

SOHU0021 จิตวิทยาอุตสาหกรรม      3(3-0)
(Industrial Psychology)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม ความแตกต่างระหว่างบุคคลกับการทำงานในองค์กร พฤติกรรมองค์กร แรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจและขวัญในวงการอุตสาหกรรม การติดต่อสื่อสารในองค์กร ลักษณะผู้นำและที่ปรึกษา มนุษยสัมพันธ์ในโรงงานอุตสาหกรรม การสร้างทีมงาน สภาพแวดล้อมและสุขภาพจิตในโรงงานอุตสาหกรรม การฝึกอบรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวงการอุตสาหกรรม

SOHU0022 การใช้ระบบสารสนเทศ      3(3-0)
(Using Information Technology)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ส่วนประกอบ ระบบการจัดเก็บและการค้นคืน รูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใช้สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศกับการทำงาน วิธีการอ้างอิงสารและการเขียนเอกสารอ้างอิง เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

SOHU0023 การพัฒนาตนเองและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    3(3-0)
(Self Development Strategies and Creative Thinking)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
การเข้าใจตนเอง ธรรมชาติของมนุษย์ การทำงานของร่างกายและจิตใจ การพัฒนาศักยภาพของตนเอง ความคิดและพฤติกรรมสู่ความสำเร็จ การวางแผนปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเข้าใจผู้อื่นและการประสานประโยชน์ร่วมกัน บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพและการเสริมสร้างบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำ วุฒิภาวะทางอารมณ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน

SOHU0024 ทรัพย์สินทางปัญญา      3(3-0)
(Intellectual Property)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามข้อตกลงระหว่างประเทศ “ทริปส์” การคุ้มครองลิขสิทธิ์เกี่ยวกับงานจัดเก็บในรูปของดิจิตอลและหลักการใช้งาน โดยธรรม


SOHU0025 สังคมกับการสื่อสาร      3(3-0)
(Society and Communication)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
ความสำคัญของการสื่อสารต่อสังคม เศรษฐกิจและการเมือง หลักการและทฤษฎีการสื่อสาร การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารในองค์กร การสื่อสารทางธุรกิจ การสื่อสารการตลาด การสื่อสารต่างวัฒนธรรม

SOHU0026 ภาษากับการสื่อสาร      3(3-0)
(Language for Communication)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
ความสำคัญของภาษา วิวัฒนาการของภาษา วัจนภาษาและอวัจนภาษา ภาษาพูดและภาษาเขียน หลักการและทฤษฎีการสื่อสาร การใช้ภาษาในการสื่อสารทางธุรกิจ การใช้ภาษาในงานสื่อสารมวลชน การใช้ภาษาในงานวิชาการ

SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน    3(3-0)
(Social Skill Development for Working)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสำคัญของบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ  มารยาทในการเข้าสังคมและวัฒนธรรมไทยมนุษยสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับผู้ อื่น  การสื่อสารในการทำงาน  การพัฒนาตนเองและความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ  เทคนิคการสมัครงาน  การเขียนจดหมายสมัครงาน  การกรอกใบสมัคร  เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  คุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหายแรงงานที่ควรทราบ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ระบบบริหารคุณภาพ ISO บุคลากรที่องค์กรยุคใหม่ต้องการ ประสบการณ์การสมัครงานและการทำงานของรุ่นพี่

SOHU0028 เทคโนโลยีกับสังคม      3(3-0)
(Technology and Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจากอดีตสู่ปัจจุบัน เทคโนโลยีกับผลกระทบกับศาสตร์สาขาต่าง ๆ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การศึกษาข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีที่มีต่อสังคม ผลกระทบเทคโนโลยีต่อสังคมและสมาชิกของสังคม พฤติกรรมของสังคมที่มีต่อเทคโนโลยี การบริโภคเทคโนโลยีในสังคม

SOHU0030 เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ      3(3-0)
(Economics and Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภคในสภาพตลาดแบบต่าง ๆ พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของธุรกิจเอกชน ความรับผิดชอบของธุรกิจเอกชนที่ พึงมีต่อสังคม ศึกษาและวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจและระบบธุรกิจในสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มใน อนาคต

SOHU0031 ทักษะในการสื่อสาร      3(3-0)
(Communication Skills)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิคการฟัง การสังเกต และการจดบันทึก การโต้ตอบในการสัมภาษณ์ การเจรจาต่อรอง ทักษะการบรรยายต่อหน้าชุมชนและการแปลความหมายของข้อมูล การใช้งานและการพัฒนาระบบหลายสื่อเพื่อช่วยในการสื่อสาร หลักการเขียนรายงาน การบันทึกการจำ และการจัดทำเอกสาร เทคนิคของการประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล


(2) กลุ่มวิชาทางภาษาศาสตร์

ENGL0105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I     3(3-0)
(Communication English I)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ระดับพื้นฐาน ตลอดจนการเรียนรู้การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยอาศัยกิจกรรมในลักษณะเชื่อมโยงกันทั้ง 4 ทักษะ

ENGL0106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร II     3(3-0)
(Communication English II)
วิชาบังคับก่อน  :  สอบผ่าน ENGL0105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร II เป็นการเรียนต่อเนื่องจาก ENGL0105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เพิ่มเติม ตลอดจนการเรียนรู้การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยอาศัยกิจกรรมในลักษณะเชื่อมโยงกันทั้ง 4 ทักษะเช่นกัน

ENGL0107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร III     3(3-0)
(Communication English III)
วิชาบังคับก่อน  :  สอบผ่าน ENGL0106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร II
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร III เป็นการเรียนต่อเนื่องจาก ENGL0106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร II มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติม โดยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการสมัครงาน นักศึกษาจะได้รับการฝึกพูด ฟัง เขียนและอ่าน ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน ฝึกเขียนจดหมายสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนประวัติย่อภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

ENGL0108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร IV     3(3-0)
(Communication English IV)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน ENGL0107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร III
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร IV เป็นการเรียนต่อเนื่องจาก ENGL0107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร III มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติม โดยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการสมัครงาน นักศึกษาจะได้รับการฝึกพูด ฟัง เขียนและอ่าน ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน ฝึกเขียนจดหมายสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนประวัติย่อภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

(3) กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

MATH0110 คณิตศาสตร์ I       3(3-0)
(Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
พีชคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียวและการนำไปใช้ การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรค่าจริงและการนำไป ใช้ การประยุกต์อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กำหนด เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ เป็นวิชาที่มุ่งเสริมสร้างความใฝ่รู้และคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน

MATH0111 คณิตศาสตร์ II       3(3-0)
(Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน MATH0110 คณิตศาสตร์ I
เส้นตรง ระนาบ และผิวในปริภูมิสามมิติ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ระบบพิกัดทรงกระบอก ระบบพิกัดทรงกลม แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงสองตัวแปรและการนำไปใช้ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการนำไปใช้ ปริพันธ์ตามเส้น แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เป็นวิชาที่มุ่งเสริมสร้างความใฝ่รู้และคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน

STAT0115 สถิติ        3(3-0)
(Statistics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีบทความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การอนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย และสหสัมพันธ์ การประยุกต์วิธีการเชิงสถิติ

CHEM0120 เคมี        3(3-0)
(Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างอะตอม โมเลกุลและไอออน ปฏิกิริยาและสมการเคมี การจัดเรียงอิเล็กตรอน และตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของของแข็ง ของเหลวและก๊าซ เทอร์โมเคมี จลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส เทอร์โมไดนามิกส์ เคมีไฟฟ้า นิวเคลียร์เคมี เคมีอินทรีย์และพอลิเมอร์

CHEM0190 ปฏิบัติการเคมี       1(0-3)
(Chemistry Lab)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทำการทดลองในหัวข้อเรื่องที่สอดคล้อง และเสริมความเข้าใจของเนื้อหาบรรยายของวิชา CHEM0120 เคมี


ข.หมวดวิชาเฉพาะ 
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

MATH0210 คณิตศาสตร์ III       3(3-0)
(Mathematics III)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน MATH0110 คณิตศาสตร์ I
การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรมของจำนวน อนุกรมของฟังก์ชันและอนุกรมฟูเรียร์ การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชัน เมทริกซ์ ผลการแปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธ์และการนำไปใช้ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นและการนำไปใช้

MATH0211 คณิตศาสตร์ IV       3(3-0)
(Mathematics IV)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน MATH0110 คณิตศาสตร์ I
ค่าคลาดเคลื่อน การประมาณค่าฟังก์ชัน ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการพีชคณิตและสมการอดิสัย ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าแบบกำลังสองน้อยสุด การประมาณค่าในช่วง การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

PHYS0110 ฟิสิกส์ I        3(3-0)
(Physics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่ตามเส้น การเคลื่อนที่บนระนาบ การเคลื่อนที่แบบสั่น การเคลื่อนที่แบบคลื่น สมบัติเชิงกลของสาร ความร้อนและกฏเทอร์โมไดนามิกส์

PHYS0111 ฟิสิกส์ II        3(3-0)
(Physics II)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน PHYS0110 ฟิสิกส์ I
ไฟฟ้าสถิต กฏของคูลอมบ์ กฏของเกาส์ ไฟฟ้าแม่เหล็ก กฏของบิโอ-ซาวาร์ท กฏของแอมแปร์ กฏของฟาราเดย์ กฏของแม็กซ์เวล ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น คุณสมบัติของแสง และโมเดิร์นฟิสิกส์

PHYS0190 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I       1(0-3)
(Physics Lab I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทำการทดลองในหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องและเสริมความเข้าใจของเนื้อหาบรรยายของวิชา PHYS0110 ฟิสิกส์ I

PHYS0191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II       1(0-3)
(Physics Lab II)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน PHYS0190 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I
ทำการทดลองในหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องและเสริมความเข้าใจของเนื้อหาบรรยายของวิชา PHYS0111 ฟิสิกส์ II

(2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

MECH0110 กลศาสตร์วิศวกรรม I      3(3-0)
(Engineering Mechanics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบของแรง แรงลัพธ์ และการสมดุลของอนุภาคและวัตถุแกร่ง จุดศูนย์ถ่วงและจุดสมดุลของวัตถุใน 2 มิติและ 3 มิติ การวิเคราะห์โครงสร้างอาทิเช่น โครงข้อหมุน โครงข้อแข็ง และเครื่องจักร ความฝืด โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่และมวล หลักการของงานสมมุติ การศึกษาเสถียรภาพของโครงสร้าง

MECH0115 เขียนแบบวิศวกรรม      3(2-3)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มาตรฐานการเขียนแบบสากล, มาตรฐานการให้ขนาด, มาตรฐานตัวอักษร, การร่างแบบ, การอ่าน และเขียนภาพ 3 มิติ, การอ่าน และเขียนภาพฉาย, ระบบภาพฉายในงานเขียนแบบ, การอ่านและเขียนภาพตัดและประกอบของชิ้นงาน, แบบสำหรับงานไฟฟ้า, แบบสำหรับงานก่อสร้าง, การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบเบื้องต้น (AutoCAD)

MECH0190 การฝึกฝีมือช่างเบื้องต้น      3(0-6)
(Basic Workshop Practice)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นักศึกษาทุกคนต้องฝึกฝีมือช่างเบื้องต้น ตามแผนการฝึกที่จัดโดยมหาวิทยาลัยฯ และมีเนื้อหาการฝึกประกอบด้วย งานตะไบ งานเครื่องจักรกลการผลิต งานท่อและโลหะแผ่น งานเชื่อมและช่างไฟฟ้า

CPEN0100 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น      3(2-3)
(Introduction to Computer)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานทางด้านองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะครอบคลุม พื้นฐานต่างๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและการใช้งาน เนื้อหาของวิชาจะเริ่มตั้งแต่ฮาร์ดแวร์หลักของระบบ ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ เครื่องมือซอฟต์แวร์ระบบ โปรแกรมประยุกต์ ระบบการจัดการข้อมูล พื้นฐานของขบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ พื้นฐานระบบเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศและผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน และที่คาดว่าจะนำมาใช้ในอนาคต วิชานี้มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานครอบคลุมทุกเรื่องที่ เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

CPEN0110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น    3(2-3)
(Introduction to Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN0100 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การออกแบบอัลกอริธึมแบบบนลงล่างเพื่อใช้แก้ปัญหาที่ซับซ้อน การเขียนโฟลว์ชาร์ต ประวัติความเป็นมาของภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาที่เป็นโครงสร้าง โครงสร้างของตัวโปรแกรม ความหมายและประเภทชนิดของข้อมูล คำสั่งต่างๆ ในภาษาที่ใช้ โครงสร้างของเงื่อนไข เส้นทางเลือก และการวนซ้ำ การสร้างโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานต่างๆ การทำขบวนการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์  การจัดการแฟ้มข้อมูล การรับส่งข้อมูลกับภายนอก วิชานี้มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในด้านการเขียนโปรแกรม เบื้องต้น และเป็นพื้นฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป

CPEN0200 โทรคมนาคมเบื้องต้น      3(3-0)
(Introduction to Telecommunication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบการติดต่อสื่อสารขั้นพื้นฐาน  และขบวนการต่างๆ ในการส่งผ่านข้อมูล สถาปัตยกรรมแบบลำดับขั้น แนวความคิดของโปรโตคอลและคุณสมบัติของโปรโตคอล โครงสร้างและการทำงานของระบบเครือข่ายในแบบต่างๆ การรับส่งข้อมูลและบริการในระบบเครือข่าย ระบบเครือข่าย LAN, MAN และ WAN ระบบเครือข่ายความเร็วสูง รวมไปถึงบริการต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีการสื่อสาร
CPEN0202 อิเล็คทรอนิคส์เบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   3(3-0)
(Basic Electronics for Computer Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปริมาณพื้นฐานทางไฟฟ้า อุปกรณ์แอกตีฟ อุปกรณ์พาสซีฟ กฏของโอห์ม กฏของเคอร์ชอฟฟ์ แหล่งจ่ายอิสระและไม่อิสระ วงจรออปแอมป์เชิงอุดมคติ การวิเคราะห์วงจรแบบโนด การวิเคราะห์วงจรแบบเมซ การซ้อนทับ ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน อุปกรณ์สะสมพลังงานตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุ การวิเคราะห์ผลตอบสนองของวงจรกระแสตรงและกระแสสลับ สัญญาณทางอิเลกทรอนิคส์ วงจรขยาย การสุ่มสัญญาณ ทฤษฎีของไนควิซ วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นวงจรดิจิตอล และวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล็อก การมอดูเลตแบบดิจิตอล  วิชานี้เน้นให้นักศึกษามีทักษะพื้นฐานในด้านวงจรอนาล็อกที่มีการประยุกต์ใช้ ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลสัญญาณดิจิตอล และควบคุมด้วยวงจรดิจิตอล

CPEN0210 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม     3(3-0)
(Data Structure and Algorithms)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN0110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รายวิชากล่าวถึงโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างของข้อมูลในลักษณะของสายตรงและไม่เป็นสายตรง ซึ่งได้แก่ สแต็ก คิว ลิงค์ลิสต์ โครงสร้างแบบต้นไม้ กราฟ ส่วนอัลกอริธึมจะประกอบไปด้วยอัลกอริธึมค้นหาข้อมูลและการจัดเรียงข้อมูลแบบ ต่างๆ และการวิเคราะห์การทำงานของอัลกอริธึม

CPEN0220 การออกแบบวงจรดิจิตอล      3(3-0)
(Digital System Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เลขฐาน การคำนวณทางคณิตศาสตร์ของเลขฐาน การนับ การแปลงค่าระหว่างเลขฐาน ศึกษาอุปกรณ์ที่ใช้การกระทำทางตรรกะ (ลอจิกเกต) การเขียนสมการตรรกะในแบบมาตรฐาน ศึกษาทฤษฎีในการลดรูปสมการโดยพีชคณิตบูลีนและ K-map ศึกษาการออกแบบวงจรคอมบิเนชันโดยใช้ลอจิกเกต ศึกษาและออกแบบวงจรการเข้ารหัสและวงจรการถอดรหัส วงจรการสร้างสัญญาณความถี่รูปสี่เหลี่ยม เรียนรู้อุปกรณ์จำพวกฟลิปฟล็อปและนำมาออกแบบวงจร shift register วงจรนับแบบต่างๆ โครงสร้างของหน่วยความจำ จำแนกประเภทของหน่วยความจำและการขยายหน่วยความจำ ศึกษาการเชื่อมต่อระหว่างระบบดิจิตอลกับอนาล็อกและการแปลงสัญญาณระหว่าง ดิจิตอลกับอนาล็อก ศึกษาการทำงานเบื้องต้นของวงจรภายในอุปกรณ์ลอจิกเกต ทั้งประเภท TTL และ CMOS และทราบการเปลี่ยนแปลงของวงจรภายในเพื่อทราบถึงรุ่นต่างๆ ของอุปกรณ์ลอจิกเกต ศึกษาหลักการเชื่อมต่อกันระหว่างลอจิกเกต เรียนรู้อุปกรณ์ประเภท array logic รู้จักอุปกรณ์ประเภทไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น

CPEN0225 การออกแบบระบบที่ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์   3(3-0)
(Microprocessor-Based System Design)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN0220 การออกแบบวงจรดิจิตอล
เนื้อหาวิชากล่าวถึงพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงสร้างภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ รายละเอียดของชุดคำสั่งซึ่งแยกตามประเภทการใช้งาน ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ตลอดจนการออกแบบวงจรหน่วยความจำและอุปกรณ์ต่อร่วมต่างๆ

INDT0390 การฝึกงานอุตสาหกรรม      0(0-160)
(Industrial Training)
วิชาบังคับก่อน : มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่า 104 หน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.95
นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือในห้องปฏิบัติการมาตรฐานที่ทางมหาวิทยาลัยฯ รับรองในช่วงฤดูร้อนระหว่างชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ติดต่อกัน ทั้งนี้เพื่อให้มีประสบการณ์พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานและวิธีปฏิบัติตัวใน โรงงานอุตสาหกรรม


(3) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ

CPEN1310 ภาษาการเขียนโปรแกรมร่วมสมัย     3(3-0)
(Modern Programming Languages)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN0110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ศึกษาถึงหลักการของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาร่วมสมัย  และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาร่วมสมัยและเป็นที่นิยม โดยเน้นความเข้าใจในหลักการของตัวภาษา การจัดการเชิงวัตถุ และการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเหมาะสมกับการใช้งานในเทคโนโลยีปัจจุบัน

CPEN1312 การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์     3(3-0)
(Event-Driven Programming)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN0110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ทบทวนระบบการประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  และสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์, หลักการออกแบบภาษาโปรแกรม, วากสัมพันธ์และซีแมนติกของภาษาโปรแกรม หลักการบรรยายโปรแกรมอย่างเป็นทางการ, หลักการแสดงว่าโปรแกรมถูกต้อง, ภาษาโปรแกรมสำหรับการคำนวณตัวเลข, ภาษาโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์แบบสัญลักษณ์, ภาษาโปรแกรมแบบไม่บรรยายวิธี จากนั้นศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างการเขียนโปรแกรมที่ทำงานเป็นลำดับ กับการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ โดยใช้ภาษาที่ทำให้สามารถมองภาพการทำงานแบบเชิงเหตุการณ์ในเชิงลึกได้ ความหมายของเหตุการณ์ในระบบคอมพิวเตอร์ คิวลำดับของเหตุการณ์ การจัดการเหตุการณ์ การศึกษาผ่านทางระบบปฏิบัติการที่จัดการโดยอาศัยเหตุการณ์และภาษาที่เหมาะสม ศึกษาถึงการจัดการแสดงผลของโปรแกรม และการรับส่งข้อมูลเข้าออกผ่านทางการจัดการด้วยเหตุการณ์

CPEN1320 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี    3(3-0)
(Computer Organization and Assembly Language)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN0220 การออกแบบวงจรดิจิตอล
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งรวมถึง รีจีสเตอร์ หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และตรรก  หน่วยควบคุม การจัดการระบบรับส่งข้อมูลเข้าออกของไมโครโปรเซสเซอร์ ภาษาแอสเซมบลี การโปรแกรมแบบโมดูลาร์ การจัดการข้อมูลชนิดไบต์และสตริง การคำนวณเกี่ยวกับตัวเลขและตรรก การโปรแกรมระบบอินพุตและเอาต์พุต หลักการไมโครโปรแกรม การจัดการระบบหน่วยความจำ การขัดจังหวะ และการติดต่อหน่วยความจำโดยตรงของระบบอินพุตและเอาต์พุต

CPEN1321 การเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์     3(3-0)
(Computer Interfacing)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN0220 การออกแบบวงจรดิจิตอล
ศึกษาถึงระบบบัสต่างๆ ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ระบบการเชื่อมต่ออนุกรม RS-232 RS-485 และอนุกรมความเร็วสูง USB การเชื่อมต่อหน่วยประมวลผลหลายตัวเข้าด้วยกัน อุปกรณ์สวิทชิงและการใช้งาน การแปลงสัญญาณดิจิตอลกับสัญญาณภายนอกสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ เทคนิคการเชื่อมต่อของไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และระบบคอมพิวเตอร์

CPEN1323 การสังเคราะห์วงจรคอมพิวเตอร์     3(3-0)
(Computer Hardware Synthesis)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN1320 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี
ทบทวนพื้นฐานของสถาปัตยกรรมหน่วยคำนวณแบบต่างๆ VHDL (Hardware Description Language) มาตรฐานของ VHDL หลักการเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรมด้วย VHDL เช่น Object type, Data type, Scalar type, File type การใช้ Statement ต่างๆ เช่น Sequential Statement, Concurrent Statement รวมถึงการใช้ Function, Process, Generic, Configuration, Overloading การเขียนและใช้ไลบรารี การเขียนโปรแกรมแบบต่างๆ เช่น Behavioral, Data flow และ Structure การหาผลการทำงานของโปรแกรมโดยใช้ VHDL

CPEN1330 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการ     3(3-0)
(Computer Network and Administration)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN1312 การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ 
เป็นวิชาที่กล่าวถึงโครงข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเนื้อหาจะแบ่งเป็นพื้นฐานโครงข่ายคอมพิวเตอร์  โปรโตคอล อุปกรณ์การเชื่อมต่อ  เทคโนโลยีระบบเครือข่าย การออกแบบระบบเครือข่ายให้เหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่างๆ การจัดการระบบเครือข่าย และการเฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

CPEN1331 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   3(3-0)
(Security in Computer and Networking Systems)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN0110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ศึกษาถึงการเข้ารหัสและถอดรหัสแบบต่างๆ ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในปัจจุบัน การเข้ารหัสแบบบล็อค การเข้ารหัสแบบสุ่ม แฮ็ชฟังก์ชัน การอนุญาตให้เข้าใช้ระบบ การเข้ารหัสเพื่อควบคุมการอนุญาตให้เข้าใช้ระบบ รหัสลายเซ็นดิจิตอล การศึกษาถึงการป้องกันการเข้าเจาะระบบโดยผู้ไม่ประสงค์ดี วิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการรักษาความปลอดภัยของ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  รวมทั้งควบคุมป้องกันระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจากการเจาะระบบของผู้ไม่ ประสงค์ดี

CPEN1340 การออกแบบระบบฐานข้อมูล     3(3-0)
(Database Management System Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการของระบบข้อมูล, จุดมุ่งหมาย, ความเป็นอิสระของข้อมูล, ความสัมพันธ์และการจัดการด้านตรรกและขนาด, โมเดลของข้อมูล, การแบ่งชั้น, การจัดโครงข่าย, การนอร์มาลไลเซชันของข้อมูล, ภาษาสำหรับบรรยายข้อมูล, การถามตอบ, พีชคณิตแบบรีเรชันแนล, แคลคูลัสแบบรีเลชันแนล, โครงสร้างของข้อมูล, โครงสร้างของไฟล์, ความปลอดภัยของไฟล์, ความถูกต้องและความแน่นอนของข้อมูล


CPEN1341 ระบบสารสนเทศการจัดการ      3(3-0)
(Management Information System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการนำเอาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับลักษณะงานและ เป้าหมายในการดำเนินงาน มาใช้ในองค์กรและการจัดการได้อย่างเหมาะสม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศในปัจจุบัน แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และพื้นฐานความเข้าใจของการเป็นผู้พัฒนาระบบ รวมถึงการจัดการความรู้ขององค์กรให้เหมาะสมกับการทำงาน เพื่อช่วยสร้างระบบสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจ

CPEN1342 วิศวกรรมซอฟต์แวร์      3(3-0)
(Software Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสำคัญของวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์, คุณสมบัติที่ซอฟต์แวร์แต่ละประเภทพึงมี, หลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนรายงานเสนอโครงงานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์, เทคนิคในการหาความต้องการของระบบ, การเขียนโมเดลของข้อมูล และโมเดลของกระบวนการทำงานของระบบ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์, ขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบระบบซอฟต์แวร์, การดำเนินการสร้างซอฟต์แวร์, การทดสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์

CPEN1350 เลขคณิตของคอมพิวเตอร์      3(3-0)
(Computer Arithmetic)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบฐานของเลข, การบวกและลบแบบเร็วโดยมีโอเปอร์แรนด์สองตัว, การบวกแบบมีหลายโอเปอร์แรนด์, เลขคณิตของตัวเลขที่มีเครื่องหมาย, หน่วยประมวลทางคณิตศาสตร์และตรรก, วงจรคูณตัวเลขแบบต่างๆ, วงจรหารตัวเลขแบบต่างๆ, วิธีการคำนวณตัวเลขแบบมีจุดทศนิยม, ข้อผิดพลาดต่างๆ จากการคำนวณ, เลขคณิตแบบไปป์ไลน์

CPEN1351 ทฤษฎีการคำนวณ       3(3-0)
(Theory of Computation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีของออโตมาตา, ภาษา, นิยามแบบรีเคอร์ซีฟ, เอกเพรซซันแบบธรรมดา, ออโตมาตาแบบไฟไนท์, กราฟของการทรานซิต, ทฤษฎีออโตมาตาแบบกดลง, ไวยากรณ์แบบความหมายฟรี, การแยกทาง, ไวยากรณ์ธรรมดา, ฟอร์มแบบธรรมดาของชอมสกี, ออโตมาตาแบบกดลง, ภาษาแบบความหมายฟรีและไม่ฟรี, การอินเทอร์เซคและการคอมพลีเมนต์, การพาซซิง, ทฤษฎีของทัวริงเบื้องต้น

CPEN1360 ระบบปฏิบัติการ       3(3-0)
(Operating Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเภทของระบบจัดการทำงานของโปรแกรม, จุดมุ่งหมาย, ฟังก์ชันต่างๆ ในการใช้งานและการจัดการระบบ, การใช้โปรแกรมพร้อมกันมากกว่าหนึ่งโปรแกรม, การซิงโครไนเซชัน, บริเวณวิกฤต, เซมาฟอร์, การเข้าคิว, บับเฟอร์ของข้อมูล, การติดขัด, การจัดการกับโปรเซสเซอร์, การจัดการกับหน่วยความจำ, การจัดการกับหน่วยอุปกรณ์อื่นๆ, การจัดการไฟล์และการป้องกันระบบ

CPEN1370 คอมพิวเตอร์กราฟิกและระบบหลายสื่อ    3(3-0)
(Computer Graphics and Multimedia)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN1312 การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ 
วิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เข้าใจถึงการแสดงข้อมูลด้วยภาพในระบบ คอมพิวเตอร์ ด้วยเครื่องมือ  วิธีการ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างภาพขึ้นมา เช่น การวาดเส้นและอัลกอริธึมการวาดเส้น การเปลี่ยนมุมมองของรูป การสร้างภาพวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ การบดบังของวัตถุหลายชิ้น บนระบบการแสดงแบบสองมิติ และเสมือนสามมิติ  การประมวลผลภาพในแบบต่างๆ เช่น การหาขอบภาพ  การหาโครงของภาพ การเปรียบเทียบภาพ และการรู้จำภาพ

CPEN1290 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น I    2(0-6)
(Computer Engineering Lab I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น I มีจุดมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษาได้คุ้นเคยกับเครื่องมือต่างๆ ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์   รวมทั้งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นวิชาที่ให้นักศึกษาสร้างความคุ้นเคยกับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

CPEN1291 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น II    2(0-6)
(Computer Engineering Lab II)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN1290 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น I
ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น II มีความต่อเนื่องมาจากปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น I ซึ่งฝึกฝนนักศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่นักศึกษาจะต้องใช้ในงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

CPEN1390 ปฏิบัติการเตรียมโครงงานวิศวกรรม     2(0-6)
(Pre-Project Lab)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะนำระเบียบและวิธีการสำหรับการทำโครงงานวิศวกรรม การหาและการจัดทำข้อมูล แนวทางดำเนินโครงงานวิศวกรรม แนวทางการทดสอบเพื่อหาผลลัพธ์และข้อมูลจากโครงงาน การประมวลผลและวิเคราะห์โครงงาน วิธีการจัดทำเอกสารและรายงาน การนำเสนอโครงงาน ศึกษาการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การทำโครงงานวิศวกรรม

CPEN1490 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ I     2(0-6)
(Computer Engineering Project I)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN1390 ปฏิบัติการเตรียมโครงงานวิศวกรรม
พื้นความรู้ : สำหรับนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องมีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย 104 หน่วยกิต หรือนักศึกษาที่จบปว.ส.จะต้องมีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย 62 หน่วยกิต และมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.95
ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม เลือกหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรม เพื่อ
ก. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน
ข. ศึกษาหาความรู้พื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับโครงงาน
ค. วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
ง. พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อโครงงานประสบผลสำเร็จทั้งทางด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคม
จ. เขียนรายงานส่งอาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อที่ได้กล่าวมาแล้ว และอาจจะมีการทดลองหรือพัฒนาโครงงานล่วงหน้าไปได้
ฉ. หัวข้อโครงงานจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

CPEN1491 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ II     2(0-6)
(Computer Engineering Project II)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN1490 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ I
ศึกษา, ค้นคว้า, ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ได้เสนอไว้แล้ว และดำเนินงานต่อเนื่องจากโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ I โดยจะต้องมีการส่งปริญญานิพนธ์เมื่อจบการศึกษา ซึ่งจะประกอบด้วย
ก. ทฤษฎีและภูมิหลังเกี่ยวกับโครงงาน
ข. ทฤษฎีของโครงงานโดยตรง
ค. วิธีออกแบบและการดำเนินโครงงาน รวมทั้งวิธีการทดลองในระหว่างการดำเนินโครงงาน
ง. สรุปผลการทดลองและประเมินขีดความสามารถต่างๆ จากการดำเนินโครงงาน และการทดลอง
จ. พิจารณาถึงข้อผิดพลาดต่างๆ ในระหว่างการดำเนินโครงงาน
ฉ. หัวข้อโครงงานจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตรวิศวกรรม คอมพิวเตอร์


(4) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก

CPEN2400 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    3(3-0)
(Special Topics in Computer Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากภาควิชาฯ
หัวข้อพิเศษนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง

CPEN2410  การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี     3(3-0)
(Assembly Language Programming)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN1320 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี
สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ระบบใหญ่, ชุดคำสั่งภาษาแอสเซมบลีของคอมพิวเตอร์ระบบใหญ่, การโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลีสำหรับงานคำนวณทางคณิตศาสตร์, งานจัดการข้อมูล, งานแสดงข้อมูล, และการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์, หลักการออกแบบโปรแกรมแอสเซมบลี, การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเพื่อเชื่อมต่อกับโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาชั้น สูงอื่นๆ  การปรับแต่งตัวแปลภาษาให้สามารถใช้งานโมดูลที่แปลมาจากภาษาแอสเซมบลีร่วมกับ ชุดคำสั่งที่เขียนโดยภาษาระดับสูงได้


CPEN2411 การเขียนโปรแกรมระบบขั้นสูง     3(3-0)
(Advanced System Programming)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN0110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ศึกษาถึงโครงสร้างของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์  และโครงสร้างของระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมสำหรับระบบขนาดใหญ่ อาทิเช่นระบบปฏิบัติการยูนิกซ์  การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการการทำงานของระบบ และแอปพลิเคชันใช้งานทั่วไปบนระบบปฏิบัติการดังกล่าว

CPEN2420 การคำนวณบนระบบทนทานต่อความผิดพลาด    3(3-0)
(Fault Tolerant Computing)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN0110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ฟอล์ตโมเด็ล, การกำหนดกระบวนการทดสอบและการทำการทดสอบวงจรแบบคอมไบเนชันแนลและซีเควนเซี ยล, เทคนิคการจำลองระบบการทำงานดิจิตอล, การออกแบบวงจรที่สามารถตรวจสอบการทำงานของตนเองได้, การออกแบบวงจรแบบซ้ำซ้อนที่สามารถถ่ายโอนการทำงานได้หากมีความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น, อัลกอริธึมการตรวจสอบและแก้ไขความผิดพลาดแบบต่างๆ, ยกตัวอย่างระบบที่ทำงานภายใต้สภาวะที่ต้องทนทานต่อความผิดพลาด  เช่นระบบคอมพิวเตอร์บนดาวเทียม เป็นต้น

CPEN2421 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและการใช้งาน    3(3-0)
(Embedded System Design and Application)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN0225 การออกแบบระบบที่ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
ศึกษาถึงตัวอย่างไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดต่างๆ ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงที่ใช้งานในระดับสูง การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อที่จำ เป็น  การประเมินและเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้งานและคุ้มค่าต่อการลงทุน ศึกษาถึงระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ และการปรับระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทำงานได้บนระบบสมองกลฝังตัว ที่ออกแบบขึ้น ศึกษาถึงหลักการและวิธีการในการออกแบบซอฟต์แวร์บนระบบสมองกลฝังตัวบนหลักการ ของการออกแบบระบบแบบเรียลไทม์  และตัวอย่างการใช้งานต่างๆ

CPEN2422 ระบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง    3(3-0)
(Advanced Computer Architecture)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN1320 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี
ระบบการสื่อสารของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่, คอมพิวเตอร์ที่มีโปรเซสเซอร์หลายตัว, การประมวลแบบ SISD, SIMD, MISD และ MIMD, โปรเซสเซอร์แบบไปป์ไลน์, สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน, คุณลักษณะและการใช้งานซุปเปอร์คอมพิวเตอร์,

CPEN2423 การออกแบบวงจรรวมเบื้องต้น     3(3-0)
(Basic VLSI Design)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN0220 การออกแบบวงจรดิจิตอล
เทคโนโลยีวงจรรวม, ขั้นตอนการออกแบบและการทดสอบวงจรรวมเบื้องต้น, ศึกษาถึงโปรแกรมการออกแบบวงจรรวมอันได้แก่วงจรการออกแบบลายวงจรรวม โปรแกรมทดสอบการทำงานของวงจรที่ได้ออกแบบ และโปรแกรมพิมพ์มาส์กต้นแบบ, การออกแบบวงจรดิจิตอลแบบต่างๆ ในรูปของวงจรรวมและทำการทดสอบการทำงานเบื้องต้น, ศึกษาในเบื้องต้นถึงขั้นตอนโดยรวมในขบวนการออกแบบไปจนถึงการผลิตเป็นไอซี สำเร็จรูป


CPEN2424 ระบบฮาร์ดแวร์ที่โปรแกรมได้เบื้องต้น     3(3-0)
(Introduction to Reconfigurable Hardware)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN2450 การประมวลสัญญาณดิจิตอล และ CPEN1323 การสังเคราะห์วงจรคอมพิวเตอร์    
ศึกษาถึงรายละเอียดของชิพ FPGA และ DSP ต่างๆ การเขียนโปรแกรมบนชิพ และการนำไปใช้งานต่างๆ เช่น การนำไปใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบป้องกันการปลอมแปลงซอฟต์แวร์ การนำไปใช้แทนวงจรโมเด็ม เป็นต้น

CPEN2429 การออกแบบหุ่นยนต์ขนาดเล็ก     3(3-0)
(Micro Robot Development)
วิชาบังคับก่อน : CPEN1321 การเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ 
ระบบเซ็นเซอร์และระบบส่งกำลังของหุ่นยนต์ขนาดเล็ก  การออกแบบโครงสร้างเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และการเคลื่อนที่ในสภาวะต่างๆ การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เหมาะสมสำหรับการควบคุม  การออกแบบระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์ขนาดเล็ก  และระบบประมวลผลแบบแยกจากตัวหุ่นยนต์ การคำนวณตัดสินใจการทำงานของหุ่นยนต์ขนาดเล็ก  และการนำเอาปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในหุ่นยนต์ขนาดเล็ก

CPEN2430 การเขียนโปรแกรมและการบริการบนอินเทอร์เน็ต   3(3-0)
(Internet Application and Programming)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN0110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ภาษา HTML, XML การออกแบบเว็ปเพ็จโดยอาศัยไดนามิก HTML เช่น PHP และ ASP การเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลกับเว็ปเพ็จ การเขียนจาวาสคริปต์ และ CGI การเชื่อมต่อกับข้อมูลอื่นๆ เช่น Flash เป็นต้น การออกแบบเว็ปเพ็จให้เหมาะสมต่อการเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปในภายหลัง และออกแบบเว็ปเพจให้เหมาะสมต่อการใช้งานทั่วไป และตัวอย่างการออกแบบเพื่อใช้งานจริง เช่นการออกแบบ Search Engine และ E-Learning System เป้นต้น

CPEN2431 การคำนวณบนระบบเครือข่ายเคลื่อนที่และระบบไร้สาย   3(3-0)
(Mobile Computing and Wireless Communication)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN1310 ภาษาการเขียนโปรแกรมร่วมสมัย
ศึกษาถึงระบบการสื่อสารแบบไร้สาย, โครงสร้างระบบสื่อสารแบบไร้สายชนิดต่างๆ, ทฤษฎีการสื่อสารบนระบบสื่อสารแบบไร้สาย, ระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่ใช้กันในปัจจุบันและอนาคต,  มาตรฐานของระบบเครือข่ายแบบไร้สายชนิดต่างๆ, มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายแบบไร้สาย, การออกแบบระบบเครือข่ายที่มีระบบไร้สายเข้ามาร่วมด้วย, ภาษาโปรแกรมที่นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่ายเคลื่อนที่

CPEN2440 ระบบเรียกหาข้อมูล      3(3-0)
(Information Retrieval System)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN0110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
โครงสร้างของข้อมูล, ระบบพจนานุกรม, ระบบทางสถิติ, การแมทชิงของเวกเตอร์, ยุทธิวิธีการค้น, คุณลักษณะเฉพาะของข้อมูลอินพุต, คุณลักษณะเฉพาะของการจัดการระบบ, ระบบของข้อมูลเอาต์พุต, การพิจารณาเปรียบเทียบ, การตอบคำถามแบบอัตโนมัติ

CPEN2450 การประมวลสัญญาณดิจิตอล     3(3-0)
(Digital Signal Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการใช้งานและประโยชน์ของการประมวลสัญญาณเชิงดิจิตอล, ทฤษฎีการสุ่ม, ระบบที่เป็นเชิงเส้นและไม่ขึ้นกับเวลา, ผลตอบสนองทางความถี่, การแปลงแบบ Z การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง และการฟูเรียร์แบบเร็ว, ตัวกรองดิจิตอลแบบ FIR และ IIR การนำไปใช้กับระบบเลขจำนวนเต็มและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น

CPEN2451 การประมวลภาพดิจิตอล      3(3-0)
(Digital Image Processing)
ศึกษาการประมวลภาพในระบบ 2 มิติ ในแบบต่าง ๆ โดยเนื้อหาจะเน้นไปในการนำภาพมาทำการคำนวณเพื่อให้ภาพนั้นมีผลลัพธ์ที่ดีขี้ น หรือทำให้ข้อมูลภาพอยู่ในรูปแบบที่ทำให้การรู้จำง่ายขึ้น หรือทนทานต่อสัญญาณรบกวนมากขึ้น  เช่น ระบบการรับภาพ การปรับปรุงภาพ การลดสัญญาณรบกวนภายในภาพ การกรองข้อมูลที่ไม่ต้องการทิ้ง การหาขอบภาพ การหาแกนกลางของภาพ การแยกวัตถุออกจากภาพ การทำให้ภาพนุ่ม การทำให้ภาพคมชัด การแปลงข้อมูลภาพในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

CPEN2460 ระบบคำนวณแบบขนานและแบบกระจาย    3(3-0)
(Parallel and Distributed Computer Systems)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN1360 ระบบปฏิบัติการ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนานชนิดต่างๆ, โมเด็ลการคำนวณแบบขนาน, อัลกอริธึมการคำนวณแบบขนาน, สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบกระจาย, การติดต่อสื่อสารระหว่างงานบนระบบขนานและระบบกระจาย, สัญญาณนาฬิกาอ้างอิงบนระบบ, การควบคุมการคำนวณบนระบบขนานและระบบกระจาย : การล็อกแบบสองเฟส, การกระจายงานบนระบบ, การใช้ไทม์แสต็มป์, การควบคุมการทำงานของงาน : การป้องกันและควบคุมเด็ดล็อก, การออกแบบตารางการทำงาน(scheduling), การควบคุมวามเชื่อมั่นในการทำงาน : การทนทานต่อความผิดพลาดและความล้มเหลวของระบบ, เรปลิเคชัน, การกู้ระบบจากสภาพที่ล้มเหลว, การควบคุมความปลอดภัยในระบบการคำนวณแบบขนานและกระจาย ทำความรู้จักระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมต่อการทำงานแบบขนานและแบบกระจาย และตัวอย่างระบบแบบขนานและแบบกระจาย

CPEN2461 ระบบปฏิบัติการขั้นสูง      3(3-0)
(Advanced Operating System)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN1360 ระบบปฏิบัติการ
ศึกษาถึงโครงสร้างของระบบปฏิบัติการและการออกแบบระบบปฏิบัติการ, ตัวอย่างระบบปฏิบัติการรวมทั้งโปรแกรมโค้ดสำหรับการศึกษาในระดับลึก, การปรับแต่งโครงสร้างระบบปฏิบัติการให้เหมาะสมกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบ ขึ้นมาเฉพาะงาน, การติดตั้งและกำหนดการทำงานส่วนต่างๆของระบบปฏิบัติการ, การเข้าใช้ระบบปฏิบัติการจากช่องทางต่างๆ, การดูแลระบบต่างๆ ของระบบปฏิบัติการ : การควบคุมการทำงานของงานต่างๆ และการเข้าใช้ทรัพยากร การควบคุมการใช้ Virtual memory และการแก้ชุดคำสั่งในระบบปฏิบัติการเพื่อยกเลิกการใช้บนระบบที่ต้องการความ เชื่อมั่นสูง การควบคุมการใช้ระบบอินพุตและเอาต์พุต การควบคุมการใช้ระบบไฟล์ การควบคุมการใช้ระบบเครือข่าย, การบริหารจัดการทะเบียนผู้ใช้, การควบคุมความปลอดภัย และการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการที่ปรับแต่งแล้วไปใช้งานเฉพาะ ด้าน เช่นการทำระบบไฟล์วอลล์ และการทำเราเตอร์ เป็นต้น


CPEN2462 การออกแบบคอมไพเลอร์      3(3-0)
(Compiler Design) 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN1351 ทฤษฎีการคำนวณ
ระบบคอมไพเลอร์ทั่วๆ ไป, หลักการภาษาโปรแกรม, ออโตมาตาแบบไฟไนท์, การออโตมาตาแบบไฟไนท์, การออกแบบซินแท็กซ์, หลักการพาซซิงเบื้องต้น, การสร้างพาซเซอร์แบบอัตโนมัติ, การแปลโดยอาศัยหลักซินแท็กซ์, ตารางสัญญลักษณ์, การดักความผิดพลาดและการแก้ไขความผิดพลาด, การสร้างรหัสแบบต่างๆ, ตัวอย่างคอมไพเลอร์บางแบบ

CPEN2470 ทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอร์      3(3-0)
(Computer Vision)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงระบบการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับภาพและนำภาพนั้นไปใช้ในการตัดสินใจอย่างใด อย่างหนึ่งได้ เช่น เซ็นเซอร์ การตรวจจับภาพเคลื่อนไหว การจำลองแสงและการสะท้อนของภาพ การแทนรูปทรงของวัตถุ การวิเคราะห์ภาพวิดีโอ การค้นคืนภาพและวิดีโอ การรู้จำด้วยวิธีทางสถิติ วิธีการเรียนรู้ต่าง ๆ การสร้างภาพ 3 มิติจากภาพ 2 มิติ เป็นต้น

CPEN2471 ระบบโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์    3(3-0)
(Human-Machine Interface)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบและสร้างระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์ชนิดต่างๆ สถาปัตยกรรมและซอฟต์แวร์ของสถานีงานส่วนบุคคล ระบบการโปรแกรมเชิงวัตถุวิสัย รูปแบบและการจัดการส่วนแสดงผล และช่องหน้าต่าง

CPEN2479 การออกแบบเกม       3(3-0)
(Game Design)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN1312 การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์
การออกแบบและสร้างโปรแกรมเกมโดยนักศึกษาจะต้องศึกษาถึงระบบต่างๆ ต่อไปนี้คือ : มาตรฐานของระบบการแสดงผลและการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง อาทิเช่น DirectX และ OpenGL, การออกแบบการจัดการแสดงผลของเกม: สไปรท์ และอนิเมชัน, การออกแบบแม็ปและเทอร์เรน, การออกแบบโครงสร้างเกมเอนจิน, การออกแบบการรับข้อมูลเข้า และการเชื่อมต่อระหว่างเกมบนเครือข่าย, การเชื่อมต่อเกมในแบบผู้เล่นหลายคนแบบ peer-to-peer และ client-server เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเกมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

CPEN2480 ปัญญาประดิษฐ์       3(3-0)
(Artificial Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ขอบเขตและที่มาของปัญญาประดิษฐ์, การแทนความรอบรู้, โครงสร้างความรู้, การหาเหตุผลแบบน่าจะเป็น, เทคนิคการค้นหา เกมส์ การวางแผน การเรียนรู้ และสรุปเนื้อหาของ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ ระบบผู้ชำนาญการ และการรู้จำ

CPEN2481 คณิตศาสตร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์     3(3-0)
(Mathematics for Artificial Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN0110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ตรรกแคลคูลัส, โครงสร้างของคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับปัญญาประดิษฐ์, สถาปัตยกรรมแบบขนาน, การแสดงความรู้, เครื่องจักรแบบสถานะไฟไนท์, ข้อมูลและการคาดคะเนข้อมูล, เซนเซอร์, คอมพิวเตอร์และการประมวลภาพ, พีชคณิตแบบเลือกหลายครั้ง, การคำนวณแบบนิวเมอริคัล

CPEN2482 ภาษาโปรแกรมสำหรับปัญญาประดิษฐ์    3(3-0)
(Programming Languages for AI)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน CPEN0110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ศึกษาหลักการและการใช้ภาษา Lisp Prolog และ Forth เปรียบเทียบโครงสร้างและข้อได้เปรียบเสียเปรียบของภาษาทั้งสาม ศึกษาตัวอย่างการนำไปใช้งานในแง่ต่างๆ เช่นในระบบผู้เชี่ยวชาญ ในระบบจดจำแพทเทอร์นและในระบบการแก้ไขปัญหาด้วยวิสัญลักษณ์

CPEN2483 ระบบผู้ชำนาญการเบื้องต้น      3(3-0)
(Introduction to Expert Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคนิคการแทนความรอบรู้แบบกรอบ กฏเกณฑ์ และข่ายความหมาย การอ้างเหตุผลด้วยวิธีเดินหน้าและถอยหลัง ตัวอย่างระบบผู้ชำนาญการและขั้นตอนการสร้างระบบผู้ชำนาญการ การเชื่อมโยงกับระบบความเข้าใจภาษาธรรมชาติ

Last Updated on Friday, 18 February 2011 15:13

เฮฮาหน้าภาคทั้งหมด คลิกที่นี่

You are here: